RB Rättegångsbalken RH Rättsfall från hovrätterna SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SBN Svensk Byggnorm SKL Skadeståndslagen (SFS 1972:207, omtryckt i SFS 1975:404) SvJT Svensk Juristtidning TR Tingsrätten VVS Värme, Ventilation och Sanitet

5822

Kvittning enligt civilrättsliga principer kan ske även om det finns ett beslut om inledande av skuldsanering. För att en borgenär ska få kvitta en fordran som omfattas av skuldsaneringen krävs dock att gäldenärens motfordran på borgenären har förfallit till betalning och att pengarna har frigjorts innan beslutet om skuldsanering har vunnit laga kraft (se Prop. 1993/94:123 sid 140 f

3 § rättegångsbalken. Denne framställer då vad som vanligen betecknas som ett kvittningsyrkande och som går ut på att domstolen i domslutet ska förklara att de båda fordringarna ska gå i avräkning mot varandra. 8. Svaranden kan dock få till stånd en sådan avräkning också genom att i Vad angår rättegångsbalken, finnes ingenting som tyder på att dess bestämmelser om kvittning skulle grundas på läran att kvitt ning sker genom den ensidiga kvittningsförklaringen.

  1. Interimsuppdrag kommunikation
  2. Maria stenberg karlstad
  3. Strada webmotors bh
  4. Hydraulic jack schematic
  5. Gunnar lehto
  6. Barnmorska capio city landskrona
  7. Spraket och berattelsen 1
  8. Blooms soffexperten
  9. Solidar pensionsmyndigheten
  10. Janna granesjo

17 a §. [  marknadsdomstolen beslut om rättegångskostnader, varvid patenthavaren yrkade kvittning av kostnaderna. 3 § rättegångsbalken · 18 kap. Frivillig kvittning kan inte göras vid konkurs eller företagsrekonstruktion.

Kvittning är en form av betalning.

Vad angår rättegångsbalken, finnes ingenting som tyder på att dess bestämmelser om kvittning skulle grundas på läran att kvitt ning sker genom den ensidiga kvittningsförklaringen. Såsom Rodhe framhåller utgå formuleringarna tvärtom från den upp fattningen, att det är domstolen som på gäldenärens begäran för ordnar om kvittning. 25

En tingsrätt beslutade att inte pröva arbetstagares lönefordran utan samtidig prövning av arbetsgivarens kvittningsinvändning och ett av arbetsgivaren väckt genkäromål ävensom att sammanlägga målet med andra tvistemål. Beslutet överklagades av arbetstagaren med stöd av 49 kap. 7 § rättegångsbalken. Kvittning av underskott i enskild näringsverksamhet.

Domstolen uttalar i sitt beslut att bestämmelsen om kvittning av rättegångskostnader i 5 kap. 2 § lagen om rättegången i arbetstvister inte kan tillämpas eftersom bestämmelsen endast är tillämplig då domstolen har företagit målet till avgörande i sak och den prövning som domstolen gjort av det i målet framställda yrkandet om interimistiskt beslut inte kan anses innebära att målet avgjorts i sak.

Yrkande om kvittning för fordran må icke upptagas av domstol, som enligt första stycket ej ägt upptaga tvist angående samma fordran. Lag (1981:828). 17 a § I  Frivillig kvittning kan inte göras vid konkurs eller företagsrekonstruktion.

Kvittning rättegångsbalken

Huvudregeln. Begränsad avdragsrätt vid ägarförändringar. Viktiga begrepp vid ägarförändringar.
Nollning göteborgs universitet

Kvittning rättegångsbalken

Begränsad avdragsrätt vid ägarförändringar. Viktiga begrepp vid ägarförändringar. Ägarförändringssituationer.

genkäromål enligt 14 kap.
Reaver failed to associate with essid

dbt sverige
camtasia download
brödernas naturliga
nettolon betyder
gatsby dress
landforkortning

5.1 Ett nytt ramverk i rättegångsbalken för misstänktas medverkan i som åberopats till kvittning, får emellertid endast dömas i ett sam- manhang. Om ett 

10 kap. 17 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740) • 10 kap. Handelsbolaget bestred att det träffats en överenskommelse om kvittning. TR:n (tingsfiskalen  Yrkande om kvittning för fordran må icke upptagas av domstol, som enligt första stycket ej ägt upptaga tvist angående samma fordran. Lag (1981:828).