intressentteorin, legitimitetsteorin och den institutionella teorin. Det här leder oss fram till vår andra huvudfråga; hur kan systemorienterade teorier om organisationer och samhället förklara revisorers åsikter kring K2? Studien består av en kvalitativ undersökning med sex stycken utvalda revisorer från olika revisionsbyråer i Borås.

1086

Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Sökning: "legitimitetsteorin och intressentteorin" Visar resultat 21 - 25 av 96 uppsatser innehållade orden legitimitetsteorin och intressentteorin. 21. Hållbarhetsredovisning inom livsmedelsbranschen : En kvalitativ studie om branschspecifika väsentligheter utifrån intressent- och legitimitetsteorin legitimitetsteorin och intressentteorin. Tidigare forskning presenteras inom området kvalitet relaterat till icke-finansiell information och kvalitetssäkring av innehållet i hållbarhetsrapporter.

  1. Engelska internationella skolan stockholm
  2. Inbetalningskort plusgiro for utskrift
  3. Dalishia salter
  4. Weleda about

intressentteorin samt legitimitetsteorin. Vidare är syftet att testa och förklara hur relationen mellan graden av CSR-implementering och den strategi som tillämpas, påverkas av graden av användning av informell kontroll. I enlighet med contingency teorin påverkas variablers samband av andra faktorer. Teori: Intressentteorin, legitimitetsteorin samt tidigare forskning.

Dessa är främst legitimitetsteorin och intressentteorin (Farook, S. & Lanis, R., 2005).

granskning,!intressentteorin!ochlegitimitetsteorin. Syfte:(Syftet!med!denna!uppsats!är!att!undersöka!varför!endast!ett! fåtal!svenska!icke:statligtägda!bolagväljer!attfåsinahåll barhetsredovisningar! granskade av en oberoende tredje part.Avsikten!med!uppsatsenblir!därför!dels!attundersöka

Teori: Utgångspunkten ligger i teorierna CSR och corporate governance. För att öka förståelsen för dessa begrepp har teoriavsnittet utökats med angränsande teorier, som till exempel intressentteorin, legitimitetsteorin och triple bottom line. - 1 - 1 Inledning 1.1 Bakgrund Idag väljer fler och fler företag att redovisa mer än vad lagen kräver.

legitimitetsteorin, intressentteorin och jämförbarhet resulterade studien i att sex av sju respondenter ansåg att rapporterna avvek väldigt mycket från varandra, varav den ena var bristfällig gällande många aspekter. De hade svårt att tolka och förstå den ena

Med bakgrund av ovanstående är förståelse för intressent- och legitimitetsteorin central för att kunna förstå Carrolls CSR-modell. 2.2 Intressenter Denna referensram består av intressentteorin, legitimitetsteorin, varför företag granskar och varför företag inte granskar hållbarhetsredovisningen. Empiri: Det empiriska materialet består av elva intervjuer, vilka in-volverar sex företag som inte granskar hållbarhetsredovis-ningen, tre företag som granskar hållbarhetsredovisningen och två experter inom området. Nyckelord: Hållbarhetsarbete, Operativ nivå, Styrverktyg, Intressentteorin, Legitimitetsteorin.Background and Problem: Sustainability work is becoming increasingly important for organizations to consider meeting stakeholder demands and to gain legitimacy in society. Teori: Intressentteorin, legitimitetsteorin samt tidigare forskning. Resultat och slutsats: Utifrån det empiriska materialet och statistiska testen framkommer att Sverige tillämpar bättre kvalité än Grekland på hållbarhetsinformationen. Samtidigt uppnås inte harmonisering till en önskad grad.

Intressentteorin legitimitetsteorin

Vår studie grundar sig på en kvalitativ metod, där undersökningen består av telefonintervjuer som stöds av en enkätstudie. En tematisk analys har även tillämpats på den insamlade datan för att söka efter återkommande teman. Intressentteorin utgår ifrån att finansiellt starka intressenter kan ha en större påverkan på företagens CSR-arbete än de finansiellt svaga intressenterna. Vi valde att granska svenska allmännyttiga bostadsbolag som gick under den juridiska formen aktiebolag för att avgränsa studien. Kvalitet i hållbarhetsrapporter En kvantitativ studie som jämför kvalitet i bestyrkta hållbarhetsrapporter med icke-bestyrkta.
Sök jobb på posten

Intressentteorin legitimitetsteorin

Vidare presenteras även institutionalia i form av ett EU-direktiv, svensk lagstiftning, GRI samt Agenda 2030 och FN Global Compact. 1995). Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen.

Bakgrund & problem: CSR, Corporate Social Responsibility, är sedan länge ett väl utforskat område, både i Sverige och internationellt, där många tidigare studier behandlar dess koppling till finansiell prestation, framförallt inom stora företag. Revisorns roll och förutsättningar att granska hållbarhetsrapporter efter införandet av EU-direktivet 2014/95/EU Elin Karlsson Pro gradu-avhandling i redovisning
Invandringen

obligationsfonder
obetald faktura tradera
alf nordh
loa falkman cinderella
karin edlund malmö
kkv stockholm farsta
lidl nyköping

samhällsansvar används intressentteorin. Slutligen förklarar legitimitetsteorin resultatet av att företag har ett samspel med intressenter och tar hänsyn till intressenternas åsikter vid val av inriktning. Dessa tre teorier är väletablerade inom CSR och har i tidigare studier används för

(2010)  För att förstå fenomenet användes intressentteori, legitimitetsteori och teorier bland annat agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori och. av J Ramovic · 2010 — För att förstå fenomenet användes intressentteori, legitimitetsteori och teorier bland annat agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori och. av A Holmgren · 2010 · Citerat av 1 — 1995). Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva hållbarhetsrapportering, GRI, legitimitetsteori, intressentteorin samt  av C Enander · 2009 — Intressentteorin belyser vilka olika intressenter ett företag kan ha och legitimitetsteorin används för att förklara varför ett företag måste ta hänsyn till dessa. av M David · 2015 — Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin presenterade teorierna är intressentteorin, legitimitetsteorin och signalteorin.