7 maj 2020 Faropiktogramskoder: GHS07 (Utropstecken) |. Faropiktogram. Innehåll: Beståndsdelar. CAS-nr. EG-nr. Vikt-%. Metakrylat (HEMA). 868-77-9.

6474

2.2 Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Faropiktogram Utropstecken (GHS07) Signalord Varning Faroangivelser H319 

Skyddsangivelser: P102:  2.2 Märkningsuppgifter. Märkningsuppgifter: Faroangivelser: H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Signalord: Varning. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. GHS09: Miljöfarligt. Skyddsangivelser: P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.

  1. Alidhem health center
  2. Sätila vårdcentral kontakt
  3. Rakna ut min lon efter skatt
  4. Barnpassning ikea
  5. Antagning sommarkurser 2021
  6. Lägga asfalt jobb

Месяц бесплатно. Faropiktogram. Anja Tidman-Fuchs 2. de faropiktogram som ska finnas enligt CLP-förordningen samt text enligt tabellen på nästa bild och. 3.

1,3-​Benzendimetanamin; 4,4'-Metylendifenyl diisocyanat, oligomerer. Faroangivelser​:.

Faropiktogram Utropstecken (GHS07) Signalord Varning Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P264 Tvätta händer grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar och ögon/ansiktsskydd.

Faropiktogram Utropstecken, Mycket brandfarligt Signalord: Varning, Fara . 3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar. Kemiskt namn: CAS-nummer: WT% Klassificeringar Kalciumsulfat dihydrat 10101-41-4 1-10% Irriterande för huden Kat 2 Irriterande för ögonen Kat 2 Irritation i andningsorganen Kat 3 Faropiktogram: GHS02: Flamma GHS07: Utropstecken GHS09: Miljöfarligt [inneh] SÄKERHETSDATABLAD ROXOLID CONTA-X Sida: 2 Signalord: Fara Faropiktogram Flamma (GHS02) · Utropstecken (GHS07) Signalord Varning Farokomponenter för märkning KOLVÄTEN, C9-C11, N-ALKANER, ISO-ALKANER, CYKLISKA FÖRENINGAR, < 2 % AROMATER ; CAS-nr.

1.2.1.3 Varje faropiktogram ska täcka minst en femtondel av den minimiyta på etiketten som är avsedd för den information som krävs enligt artikel 17, men minimiytan för varje faropiktogram får inte vara mindre än 1 cm 2. 1.2.1.4 Etiketten och piktogrammen ska ha följande mått: Tabell 1.3. Minimimått på etiketter och piktogram

1. faropiktogram med utropstecken (Skadlig) och med ”sprä ngd gubbe” (Hälsofarlig). Då även koncentrationsgränser och/eller beräkningsmetoder har förändrats i och med införandet av CLP, innebär det att kemiska produkter som tidigare var märkta med Andreaskorset inte alltid kan ersättas med just faropiktogram Skadlig eller De nya märkbilderna kallas faropiktogram och är en snedställd röd fyrkant med svart symbol på vit bakgrund. Vilket betyder att om min originaletikett t.ex. har frätande och utropstecken, så behöver etiketten inte ha frätande då det inbegrips i ADRs klass 8 märkning.

Faropiktogram utropstecken

Signalord: Varning. 30 juni 2015 — H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Signalord: Fara. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. GHS08: Hälsofara. 2.2 Märkningsuppgifter.
Hasselblad photos

Faropiktogram utropstecken

Faropiktogramskoder: GHS02 (Flamma) |GHS07 (Utropstecken) |. Faropiktogram. Innehåll:. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Signalord: Varning.

Faropiktogram. Beståndsdelar. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Signalord.
Möckelngymnasiet lunch

medicin psoriasisartrit
varför vill journalister bara diskutera med likasinnade
intellektuell funktionsnedsättning lindrig
dropshipping sverige 2021
posten skicka lätt

Här är två exempel på faropiktogram. Syntolkning: Två röda fyrkanter som står på högkant, ett med provrör och en hand och ett med utropstecken i. All personal 

GHS07: Utropstecken. Skyddsangivelser: P264: Tvätta grundligt efter användning. P262: Får inte komma i kontakt med  Signalord: Varning. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Skyddsangivelser: P280: Använd. P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med  Faropiktogram: GHS07: Utropstecken.